Informácia o spracúvaní osobných údajov

Pre informačný systém: eshop.vbaslovakia.sk

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je VBA Slovakia, s.r.o., IČO: 46 954 244, Belopotockého 2619, Liptovský Mikuláš 031 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: sro, vložka číslo: 58105/L, vba@vbaslovakia.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

Mail: vba@vbaslovakia.sk

Korešpondenčná adresa: Zodpovedná osoba GDPR,

VBA Slovakia, s.r.o., Belopotockého 2619, Liptovský Mikuláš 031 01

 • Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
 • Účelom spracúvania osobných údajov je: predaj tovaru kupujúcim, vyhotovenie faktúry a odoslanie tovaru
 • Osobné údaje sa spracúvajú na základe: predzmluvného a zmluvného vzťahu podľa §13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a ďalších zákonov, najmä:
 • Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len obchodný zákonník),
 • Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len občiansky zákonník),
 • Zákon č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode,
 • Zákon č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa),
 • Zákon č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
 • Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany
 • Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.
 • Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
 • Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: zákazníci / kupujúci
 • Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie.
 • Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
 • Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Doručovateľské spoločnosti, prepravcovia

§13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iný oprávnený subjekt

všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvný partner (na základe zmluvy)


§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


 • So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.
 • Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii
 • Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
 • Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
 • Priamo od dotknutej osoby (cez web stránku eshopu, emailom, telefonicky)
 • Doba uchovávania osobných údajov
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 10 rokov.
 • Profilovanie
 • Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
 • Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: vba@vbaslovakia.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

 • Povinnosť poskytnutia osobných údajov
 • Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ nezaručí dotknutej osobe vybavenie a doručenie objednávky.